Súťaž o cenu Shimadzu

Logo SHIMADZU Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH

vyhlasuje 18. ročník

SÚŤAŽ O CENU SHIMADZU

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ďalším cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.

Kritériá pre účasť na súťaži o Cenu Shimadzu v r. 2017:

  • Cena je určená mladým vedeckým pracovníkom, ktorí v roku 2017 nemajú viac ako 30 rokov.
  • Do súťaže o Cenu môžu byť prihlásené práce, kde sú použité separačné analytické metódy alebo je použitá atómová, molekulová alebo hmotnostná spektrometria v oboroch lekárskej chémie, farmácie, vedách o živote (life science), molekulárnej biológii alebo analýzy potravín, potravinových doplnkov, príp. obalov pre potravinárstvo.
  • Prezentácia 10 vybraných kandidátov bude v slovenskom alebo českom jazyku v trvaní 10 min. + 5 min. diskusia na 69. Zjazde chemikov v dňoch 11.- 15.9.2017 vo Vysokých Tatrách.
  • 10 prác bude vybraných porotou, menovanou SCHS, Shimadzu a zúčastnenými firmami.
  • Desiatim vybraným účastníkom hradí SHIMADZU vložné na 69. Zjazd chemikov (nie ubytovanie a cestovné), kde budú pred porotou prezentovať svoje prednášky.
  • Prihlášky do súťaže o Cenu Shimadzu 2017 sa zasielajú na email cz@shimadzu.eu.com a súčasne sk@shimadzu.eu.com, a to formou abstraktu podľa propozícií 69. Zjazdu chemikov (Šablóna pre abstrakt) do 15.5.2017.

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €, druhá 1 200 € a tretia 600 €.

Viac o súťaži

Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).

Ing. Theodor Petřík, CSc.
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

„IUPAC poster award“

Dr. Fabienne Meyers (Associate Director and Managing Editor Chemistry International) potvrdila, že aj na 69. zjazde chemikov budú udeľované ocenenia „IUPAC poster award“. (Pôvodná správa: "We very much welcome and support your initiate to organize again an IUPAC poster prize award at your national event next September in High Tatras.")
Tak ako na 67. zjazde aj na 69. budú udelené dve ocenania. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.